แบบฟอร์มแจ้งซ่อม อาการเสียของอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์
ชื่อ นามสกุล
ปัญหาอาการ
เสียของอุปกรณ์
กลุ่มงานหลัก
กลุ่มงานย่อย