รายการแจ้งซ่อมทั้งหมด
แสดงรายงานการแจ้งซ่อม           เพิ่มรายการแจ้งซ่อม
ลำดับ ปัญหาอาการเสียของอุปกรณ์ ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน วันที่แจ้ง : เวลา สถานะการซ่อม
1 wifi ห้องอาจารย์แม่บ้าน เข้าไม่ได้ สุวรรณี โถนาค กลุ่มกิจการนักศึกษา : งานสวัสดิการนักศึกษา 10 ม.ค. 2561 : 15:12:17 ดำเนินการซ่อมแล้ว
2 คอมพิวเตอร์ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ สุวรรณี โถนาค กลุ่มกิจการนักศึกษา : งานสวัสดิการนักศึกษา 10 ม.ค. 2561 : 14:45:05 ดำเนินการซ่อมแล้ว
3 อินเตอร์เน็ตห้องเรียน 42 และ 43 เสีย ใช้่การไม่ได้คะ อาจารย์ณิชชา กองอรินทร์ กลุ่มวิชาการ : สาขาการพยาบาลเด็กและผู้สูงอายุ 4 ม.ค. 2561 : 09:07:32 ดำเนินการซ่อมแล้ว
4 หอราชพฤกษ์ wifi ใช้ไม่ได้ค่ะ สุวรรณี โถนาค กลุ่มกิจการนักศึกษา : งานสวัสดิการนักศึกษา 27 ธ.ค. 2560 : 14:40:55 ดำเนินการซ่อมแล้ว
5 ปริ้นไม่ได้ เชื่อมเครื่องปริ้นไม่ได้ วิภา ทองรับแก้ว กลุ่มอำนวยการ : งานบริหารทั่วไป 26 ธ.ค. 2560 : 14:29:48 ดำเนินการซ่อมแล้ว
6 ห้องทำงานอ.แม่บ้าน หอเฟื่องฟ้า เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ เครื่องทำงานช้า ค้างบ่อยมากค่ะ สุวรรณี โถนาค กลุ่มกิจการนักศึกษา : งานสวัสดิการนักศึกษา 26 ธ.ค. 2560 : 14:09:41 ดำเนินการซ่อมแล้ว
7 เครื่องคอมพิวเตอร์ของอาจารย์ประกายแก้ว เชื่อมต่ออินเตอร์เนตไม่ได้ (แจ้งซ่อมผ่านเครื่องของอาจารย์สุพิมล) ประกายแก้ว ธนสุวรรณ กลุ่มวิชาการ : สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชุน 12 ธ.ค. 2560 : 13:12:18 ดำเนินการซ่อมแล้ว
8 tump drive เปิดไม่ได้ วรางคณา บุญมา กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ : งานวิจัย 7 ธ.ค. 2560 : 10:18:09 ดำเนินการซ่อมแล้ว
9 หน้าจอคอมพิวเตอร์มีอาการสั่นลาย ไม่ชัด ภาพมัว วิภาวินี อินแสง กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ : งานวิจัย 4 ธ.ค. 2560 : 13:23:44 ดำเนินการซ่อมแล้ว
10 เปลี่ยนเครื่องปริ๊นใหม่ พร้อมเปลี่ยนหมึกปริ๊นเตอร์ นางธนพร สิทธิโม๊ะ กลุ่มวิชาการ : งานจัดการศึกษา 21 พ.ย. 2560 : 13:56:38 ดำเนินการซ่อมแล้ว
11 ขณะไฟดับเครื่องสำรองไฟไม่ทำงาน อาการเดิมที่เคยแจ้งค่ะ วิภา ทองรับแก้ว กลุ่มอำนวยการ : งานบริหารทั่วไป 20 พ.ย. 2560 : 13:33:35 ดำเนินการซ่อมแล้ว
12 ขณะเปิดใช้ไฟล์ Excel การเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ล้มเหลว ... อาจจะโอนไวรัส และขณะเครื่องดับ วิภา ทองรับแก้ว กลุ่มอำนวยการ : งานบริหารทั่วไป 20 พ.ย. 2560 : 13:30:04 ดำเนินการซ่อมแล้ว
13 คอมพิวเตอร์ ห้องทำงานอาจารย์แม่บ้าน เปิดสวิตแล้วหน้าจอไม่ขึ้น สุวรรณี โถนาค กลุ่มกิจการนักศึกษา : งานสวัสดิการนักศึกษา 20 พ.ย. 2560 : 10:24:12 ดำเนินการซ่อมแล้ว
14 Computer ในห้องทำงานชั้น 3 ไม่สามารถเชื่อมต่อ Internet ได้ ทุกๆเช้าต้องให้ IT man มาช่วย connect ขอให้ช่วยตรวจสอบเครื่อง computer เพื่อหาสาเหตุ และแก้ไขปัญหาให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 122.154.241.234 Your public IP address เกศราภรณ์ ชูพันธ์ กลุ่มวิชาการ : งานจัดการศึกษา 14 พ.ย. 2560 : 08:32:57 ดำเนินการซ่อมแล้ว
15 Comใช้งานไม่ได้ทุกรูปแบบทั้งเปิดไฟล์ พิมพ์งาน วรางคณา บุญมา กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ : งานวิจัย 13 พ.ย. 2560 : 10:56:05 ดำเนินการซ่อมแล้ว
16 คอมพิวเตอร์เข้าเว็บไม่ได้ เปิด tump drive ก็ไม่ได้ค่ะ อาจารย์วรางคณา บุญมา กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ : งานวิจัย 13 พ.ย. 2560 : 10:42:24 ดำเนินการซ่อมแล้ว
17 เครื่องสำรองไฟเสีย เวลาไฟดับ จอคอมฯดับ วิภา ทองรับแก้ว กลุ่มอำนวยการ : งานบริหารทั่วไป 9 พ.ย. 2560 : 16:27:48 ดำเนินการซ่อมแล้ว
18 คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติดค่ะ อ.ไก่ เขมิกา กลุ่มวิชาการ : สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ 7 พ.ย. 2560 : 13:16:58 ดำเนินการซ่อมแล้ว
19 การเชื่อมต่อเครื่องปริ้น น.ส. เยาวลักษณ์ มาก๋า กลุ่มวิชาการ : สาขาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 7 พ.ย. 2560 : 10:45:23 ดำเนินการซ่อมแล้ว

[ 1 ]